Vedtægter

Vis alt
1. Navn og hjemsted
1.1    Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S. Selskabets binavn er Harboes Breweries A/S (Harboes Bryggeri A/S).

1.2 Selskabets hjemsted er Slagelse Kommune.
2. Formål
2.1 Selskabets formål er i eller udenfor Danmark, selv eller gennem datterselskaber eller ved investering i andre virksomheder, at drive bryggeri – og anden industrivirksomhed samt handel.
3. Selskabskapital
3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

A-aktier kr. 6.400.000,00

B-aktier kr. 53.600.000,00

Aktiekapital i alt kr. 60.000.000,00

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
4. Aktier
4.1 Selskabets A-aktier er ikke omsætningspapirer.

4.2 Selskabets B-aktier er omsætningspapirer.

4.3 Såvel A- som B-aktier udstedes lydende på navn og kan ikke overgå til ihændehaveren. Såvel A- som B-aktier skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog.

4.4 Ejerbogen føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.

4.5 Notering på navn i selskabets ejerbog kan for A-aktionærers vedkommende ske ved henvendelse til selskabets hovedkontor og for B-aktionærers vedkommende ved henvendelse til den pågældende B-aktionærs kontoførende pengeinstitut.

4.6 Selskabets B-aktier er frit omsættelige.

4.7 Selskabets B-aktier er optaget til handel og officielt noteret hos NASDAQ OMX København.

4.8 Selskabets A-aktier er ikke frit omsættelige, idet ingen transport af A-aktier har gyldighed, uden at overdragelsen er godkendt af selskabets bestyrelse.

4.9 A-aktiekapitalen er fordelt på aktier á kr. 10,00 eller multipla heraf.

4.10 B-aktiekapitalen registreres i stykker på hver kr. 10,00.

4.11 Bortset fra bestemmelser om stemmeret, jf. pkt. 14.1, fortegningsret i visse tilfælde af kapitalforhøjelser, jf. pkt. 7.1, og ret til forlods udbytte, jf. pkt. 17.4, har ingen aktier særlige rettigheder.
5. Mortifikation
5.1 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid i lovgivningen fastsatte regler. Aktionærerne betaler omkostningerne i forbindelse med mortifikationen.
6. Udbytte
6.1 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det fastsatte udbytte til selskabets aktionærer.

6.2 B-aktierne er registeret i VP Securities A/S og udbytte på B-aktier betales på grundlag af aktiernes registrering i VP Securities A/S.

6.3 For A-aktiernes vedkommende udbetales udbytte til den, der i selskabets ejerbog er noteret som aktieindehaver.

6.4 Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
7. Fortegningsret
7.1 Ved forhøjelse af aktiekapital, hvor der udstedes både A-aktier og B-aktier, har indehavere af A-aktier fortegningsret til A-aktier, og indehavere af B-aktier fortegningsret til B-aktier i forhold til deres nominelle aktiebesiddelse.

7.2 Ved kapitalforhøjelser, hvor der alene udstedes A-aktier eller alene udstedes B-aktier, har såvel indehavere af A-aktier som indehavere af B-aktier fortegningsret i forhold til deres nominelle aktiebe-siddelse.
8. Elektronisk kommunikation
8.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan endvidere til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

8.2 Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter og/eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, www.harboe.com og tilsendes aktionærerne pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.

8.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside, www.harboe.com.

8.4 Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail adresse.

8.5 Uanset pkt. 8.1 - 8.4 sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpost til den postadresse, som aktionæren har opgivet til selskabet.
9. Generalforsamlinger
9.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Skælskør eller København.

9.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen.

9.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned.
10. Indkaldelse til generalforsamling
10.1 Indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen.

10.2 Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside og i Erhvervsstyrelsens it-system samt pr. e-mail til den af en aktionær til selskabet opgivne e-mailadresse. Indkaldelse sker endvidere skriftligt til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom, jf. pkt. 8.

10.3 Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside.

10.4 Indkaldelse skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden og hvilke forslag der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

10.5 Indkaldelsen skal desuden indeholde oplysninger om aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, de procedurer, aktionærerne skal overholde for at kunne deltage og afgive stemme på generalforsamlingen, registreringsdatoen, jf. pkt. 14.2, med tydeliggørelse af, at kun de personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvor og hvordan de dokumenter, der fremlægges på selskabets hjemmeside, jf. pkt. 10.6 nedenfor, kan fås samt oplysning om sel-skabets hjemmeside.

10.6 I en periode på 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen og om de formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt.

10.7 For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt.

10.8 Datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jf. pkt. 11.2, offentliggøres senest 8 uger før dagen for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Offentliggørelse sker på selskabets hjemmeside, www.harboe.com, samt ved selskabsmeddelelse.
11. Forslag fra aktionærer
11.1 Forslag fra aktionærer, der ønskes behandlet på generalforsamlin-gen, skal være fremsendt til bestyrelsen i så god tid inden generalforsamlingen, at de kan optages på dagsordenen.

11.2 Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
12. Dagsorden

12.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forelæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.
  5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revision.
13. Afholdelse af generalforsamling
13.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af selskabets bestyrelse.

13.2 Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlings-måde og stemmeafgivning.
14. Møde- og stemmeret
14.1 Ved afstemninger på selskabets generalforsamling giver hver A-aktie 10 stemmer for hver kr. 10,00 pålydende og hver B-aktie giver 1 stemme.

14.2 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

14.3 En aktionær skal for at kunne give møde på en generalforsamling skriftligt have anmeldt sin deltagelse heri til selskabets kontor senest 3 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen.

14.4 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionærer og fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

14.5 Selskabet stiller en elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne. Den elektroniske fuldmagtsblanket findes på Selskabets hjemmeside.

14.6 Aktionærer, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. pkt. 14.2, har mulighed for at brevstemme, dvs. for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

14.7 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre selskabsloven eller selskabets vedtægter foreskriver andet.

14.8 Til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller selskabets opløsning kræves, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

14.9 Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital indkaldes inden 14 dage til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
15. Bestyrelse og direktion
15.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der vælges efter de særlige regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-6 medlemmer.

15.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

15.3 Generalforsamlingen kan vælge suppleanter for bestemte angivne bestyrelsesmedlemmer.

15.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

15.5 Bestyrelsen har den overordnede ledelse i selskabets anliggender.

15.6 Bestyrelsen ansætter selskabets direktion.

15.7 Direktionen har den daglige ledelse af virksomheden og har pligt til at følge de retningsliner og anvisninger, der bliver givet af bestyrelsen.
16. Tegningsregel
16.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.
17. Regnskab og revision
17.1 Selskabets årsrapport revideres af én af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

17.2 Selskabets regnskabsår er 1. maj til 30. april.

17.3 Selskabets årsrapport opgøres under omhyggelig hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger.

17.4 Overskuddet anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til udbytte, tantieme og yderligere henlæggelser dog således, at A-aktierne ingensinde får større udbytte end B-aktierne og intet udbytte kan få, før B-aktierne for det pågældende regnskabsår har fået mindst 5 % i udbytte.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. februar 1989, som ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 20. september 2005, som ændret på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2005, som ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 24. august 2010, som ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. november 2010, som ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 2. oktober 2013, som ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 4. oktober 2018 og som ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2021.